<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 135pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="3">نقدی بر مقاله:</font></span></b></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 135pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><font size="3"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">"بازخوانی سندی از عهد زندیه(علی مرادخان زند در مسیر تاج و تخت, 1195ق.). <i>گنجینه اسناد</i>. سال پانزدهم. دفتر سوم. پاییز1384. شماره 59. صص 5-10.(چاپ بهار 1385)</span></b><b><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></b></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 90pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="3">چندی پیش بر نوشته دیگری از مولف محترم این مقاله<span class="MsoFootnoteReference"><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1"><span dir="ltr" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[1]</span></span></span></a></span> نقدی مشفقانه نوشتم و معایب بسیار کارشان را یادآور شدم. پس از حرفچینی و صفحه آرایی, به پیشنهاد سردبیر محترم مجله <i>گنجینه اسناد</i> از چاپ آن منصرف شدم به امید آنکه موجب دقت بیشتر نویسنده محترم در کار با اسناد شود. اما متأسفانه در آخرین شماره آن مجله (ش59) ظاهرا به جای آن نقد, مقاله دیگری از ایشان منتشر شده است که .... . به همین دلیل نه به عنوان نقدی تمام عیار, بلکه تنها برای بیان سرانگشتی ایرادات بسیار آن نوشته نکاتی را اشاره می کنم و می گذرم:</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">1.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">نویسنده محترم مقاله به رغم اشاره به آنکه "این سند از نظر مباحث سندشناسی دارای اهمیت است" و "قصد نگارنده به طور کلی و در درجه اول متن خوانی یکی از اسناد دوره زندیه در قالب مباحث سندشناسی است" نهایتا به هیچ بحث سندشناسی نپرداخته و کار خود را تنها معطوف به بازخوانی سند کرده است. </span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">2.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">در معرفی ساده سند هم راه درست پیموده نشده و علاوه بر شماره ندادن به سطرهای سند, به اندازه سند, نوع خط, تعداد سطر, پشت سند و ... نیز نپرداخته اند. برای اشاره به منشأ سند نیز, نه در جای خود, بلکه در پاورقی شماره 10 این جملات مشوش نوشته شده است. «</span></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">ر.ک:(!؟) سند بازخوانی شده که حکم و رقمی(!؟) است در 3-4 (!؟) برگ یا صفحه(!؟) که در زمره اسناد زندیه و با کد 19001/142, جزو اسناد دستی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران طبقه بندی و حفظ و نگهداری می شده است(!؟). گفتنی است که این جانب این سند را سالها قبل(!؟) دیده و کپی تهیه نمودم ولی مشغله های کاری و پژوهشی این فرصت را از من ربود تا به بازخوانی این سند بپردازم» نویسنده مقاله با این حال سند را "نویافته" خوانده و اشاره ای نیز به انتشار تصویر این سند پیش از خود نکرده اند<a style="mso-footnote-id: ftn2" href="#_ftn2" name="_ftnref2"><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="ltr" style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">[2]</span></span></span></span></a></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">3.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">متن بازخوانی شده در موارد بسیار دچار غلط خوانی های فاحش و غیر قابل توجیهی است که نشان از بیگانگی جنابشان با ادبیات سندنویسی و دانش سندشناسی دارد. تنها به عنوان نمونه 20 مورد ذکر می شود:</span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><font size="3"><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">نادرست</span></b><b><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-tab-count: 1">                                                                 </span><span style="COLOR: blue">درست</span><span style="mso-tab-count: 1">                </span></span></b></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">نهامت</span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"> و بسالت انتباه, <u>عقدت</u> و ارادت,<span style="mso-tab-count: 1">             </span>شهامت و بسالت انتباه عقیدت و ارادت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"><span dir="ltr"></span>]</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">آگاه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"><span dir="ltr"></span>[</span></font></font></p><p><font size="2"><strong></strong></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">وقود نقطه ت</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><span style="mso-tab-count: 1">                                            </span>وفود تفقدات</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">فتحتان</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"> غیبی<span style="mso-tab-count: 1">                                            </span>فیوضات غیبی</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">ابنای</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"> دولت دوران <u>عقدت</u><span style="mso-tab-count: 1">                             </span>امنای دولت دوران عبرت</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">بارداشت</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"><span style="mso-tab-count: 1">                                                 </span>باز و دست</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><font size="1"><font face="times new roman,times,serif"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">لوث</span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"> عدوگدازی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"><span dir="ltr"></span>]</span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">گذاری] </span></font></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">در <u>یک وقار</u><span style="mso-tab-count: 1">       </span>توسن عدو گدازی در تک و تاز</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">دریافت</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"> نصرت آیات<span style="mso-tab-count: 1">                                  </span>رایات نصرت آیات</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">به سمت <u>کارش</u><span style="mso-tab-count: 1">                                          </span>به سمت فارس</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">بر عوض</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"> جمعی <u>او</u> غازیان<span style="mso-tab-count: 1">                          </span>برین موجب جمعی از غازیان</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">بهادران <u>ظفرهمعان</u><span style="mso-tab-count: 1">                                    </span>بهادران ظفرهمعنان</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">فرموده ایم, ف<u>رماید</u> غازیان<span style="mso-tab-count: 1">                          </span>فرموده ایم, می باید غازیان</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">از قرار حکم <u>علاوه</u> بازیافت <u>داریم. ...</u><span style="mso-tab-count: 1">         </span> از قرار حکم علیحده بازیافت و تسلیم</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">با <u>کلیه گی</u> تمام غازیان را <u>معسکر</u><span style="mso-tab-count: 1">               </span>با کله کجی تمام غازیان را به معسکر</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">هرچه <u>دارند</u> باشد<span style="mso-tab-count: 1">                                      </span>هرچه لازم باشد</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">با</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"> <u>عمد</u> ایشان<span style="mso-tab-count: 1">                                            </span>یا غیر ایشان</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">از مصدر <u>عرف شأن</u><span style="mso-tab-count: 1">                                 </span>از مصدر عزت نشان</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">فرماید</font></span></u><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2"> به نحوی<span style="mso-tab-count: 1">                                        </span>می باید نحوی</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">از قشون <u>بوده اگر که</u><span style="mso-tab-count: 1">                                 </span>از قشون کوهکیلویه</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">مشخص و <u>یاسان</u> دهید<span style="mso-tab-count: 1">                               </span>مشخص و به ایشان دهید</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="2">از مصدر جاه و جلال <u>عز اخذ</u> <u>فرماید</u><span style="mso-tab-count: 1">            </span>از مصدر جاه و جلال اصدار یابد</font></span></p><p><font size="2"></font></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; tab-stops: 225.0pt"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font size="2">قدغن <u>دارند همراه</u><span style="mso-tab-count: 1">                                      </span>قدغن لازم شمرده</font> </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 18pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">4.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">برای برخی کلمات درست توضیحات نادرست آورده شده است مانند: معنی کردن یک جزء از کلمات مرکب چون همعان به جای ظفر همعنان, عقدت به جای عقیدت آگاه, تبدیل عدوگدازی به عدو گذاری یا<span style="mso-spacerun: yes">  </span>سعادت یاب به سعادت ماب و ... استفاده نابجا از ویرگول, جداکردن "به" در جملات عربی, کاربرد نابجای کروشه و دیگر مشکلات ویرایشی ...</span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">5.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">هیچ تلاشی برای<span style="mso-spacerun: yes">  </span>شناسایی موارد مشابه و نمونه های دیگر اسناد همعصر نشده است و در عین حال از اهمیت و یگانگی این سند سخن رفته است. به استحضار ایشان می رسانم دست کم در کتاب<span style="mso-spacerun: yes">  </span>جناب شهرستانی منتشرشده توسط سازمان اسناد(ص 59) و هم در مجله <i>پژوهش تاریخ معاصر ایران</i>(شماره 25. ص 325) دو نمونه از اسناد علی مرادخان زند منتشر شده است و البته دارای مهرهایی واضح و روشن اند و اگر حضرتشان آن نمونه ها را می شناختند هیچ نیازی به توضیح و توجیه مشکلات خواندن و احتمالات قرائت مهر نمی بود.</span></span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"><span dir="ltr"></span><font face="Times New Roman"> </font></span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>سندی دیگر از او نیز در <i>یکصد و پنجاه سند تاریخی</i> قایم مقامی آمده است(تهران, 1348.ص 150)</span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 48pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: -30pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 48.0pt"><font size="3"><span style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA"><span style="mso-list: Ignore"><font face="Times New Roman">6.<span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">               </span></font></span></span><span dir="rtl"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA">بدیهی است وقتی نویسنده ای خط میخی نداند و مقاله ای در قرائت کتیبه ای میخی بنویسد نتیجه جز سعی باطل نخواهد بود. حضرتشان در توضیح بخش سیاق سند نوشته اند:</span></span><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 11pt; mso-bidi-language: FA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"></span></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 72pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3">« سعی وافی شد که ارقام سیاقه متن به درستی خوانده شوند. این امر هم صورت پذیرفت. منتهی در برخی جاها که اعداد جزءجزء می شوند. صورت مسئله نقد و جنس بودن عدد و یا نفربودن ارقام از سوی کاتب سند مشخص و رعایت نشده. این امکان هم احساس می شود برخی مشخصه های سیاقه به دور از اصول و ضوابط این علم و با سلیقه و درکی که وجود داشته اعمال شده باشد. بنده همه راه های ممکن علم سیاق را به کار بستم تا بدین مطلبی که عرض کردم اذعان یافته ام. با این وصف 80-85 درصد ارقام این سند بیانگر نفر و تعداد غازیان است که به درستی بازخوانی شده اند. اما در مواردی اندک به نظر می آید برآورد خرج افواج هم مد نظر بوده که خیلی صورت مسئله آنها مشخص و اصولی نیست(سه نفر ممکن است سه قران هم باشد...) علامت ت داخل قلاب را فرض بر تومان گرفته ام. به هر حال بحث بسیار فنی و خارج از حوصله عزیزان, از این رو خیلی مصدع نمیشوم.» </font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 45pt 0pt 0cm; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="3">اما لازم به یادآوری است که خطوط و اعداد نوشته شده به سیاق نه تنها درست و اصولی اند بلکه بسیار واضح و روشن اند. بدیهی است وقتی در تمام متن کلمه "خان" را "50 "و "80 تومان" بخوانیم<span style="mso-spacerun: yes">  </span>و در حالی که حتی یک مورد از کلمات "تومان" و "خروار" و "دینار" سخنی به میان نیامده است 17 بار در برابر انچه عدد پنداشته ایم از این کلمات استفاده کنیم لازم می آید چنین توجیهات بی اساسی را هم بیاوریم.</font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; TEXT-INDENT: 18pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><font size="3">امیدوارم نه تنها علاقمندان به مباحث سندشناسی, بلکه مجلات حوزه سندپژوهی هم در انتشار اینگونه مقالات دقت بیشتری به خرج دهند و اگر چنین نشد- که گاه گریزی از آن نیست - شجاعانه نقد مقاله را نیز منتشر فرمایند.</font></span></p><p /><div style="mso-element: footnote-list"><br clear="all" /><font size="3"><hr align="left" width="33%" size="1" /></font><div id="ftn1" style="mso-element: footnote"><p class="MsoFootnoteText" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><a style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1"><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><font size="3">[1]</font></span></span></span></span></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"> </span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>. محسن روستایی"بازخوانی فرمانی منحصر به فرد از عهد قاجاریه(1239ق)". <i>گنجینه اسناد</i>. سال چهاردهم. دفتر سوم. پاییز 1383. شماره 55. صص 16-26</span></font></p><p /></div><div id="ftn2" style="mso-element: footnote"><p class="MsoFootnoteText" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><a style="mso-footnote-id: ftn2" href="#_ftnref2" name="_ftn2"><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"><span style="mso-special-character: footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><font size="3">[2]</font></span></span></span></span></span></a><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-font-family: 'B Yagut'"> </span><span dir="rtl"></span></font><span lang="FA" style="FONT-SIZE: 9pt; FONT-FAMILY: 'B Yagut'; mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>. فدایی عراقی, غلامرضا. <i>مقدمه ای بر شناخت اسناد آرشیوی</i>. سازمان سمت. 1377.<span style="mso-spacerun: yes">  </span>ص48-51.</span></font></p><p /></div></div><p /><p><font size="3"> </font></p><p /><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p><p /><p><font size="3"> </font></p>
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۸۵ ساعت ۱۰:۲۳
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت